Promoce je proces nanášení značek na stupnice měřicích přístrojů a také stanovení hodnot měřené veličiny odpovídajících již označeným značkám pro sestavení kalibračních křivek nebo tabulek.

Rozlišovat následující metody kalibrace.

1. Použití standardních vah. Pro převážnou většinu pracovních a mnoha standardních přístrojů se používají standardní váhy, které jsou předem připraveny v souladu s rovnicí statických charakteristik ideálního přístroje. Při nastavování jsou parametrům prvků zařízení experimentálně dány takové hodnoty, při kterých se chyba v nastavovacích bodech rovná nule.

2. Individuální odstupňování stupnic. Individuální kalibrace vah se provádí v případech, kdy je statická charakteristika zařízení nelineární nebo blízká lineární, ale povaha změny systematické chyby v rozsahu měření se náhodně liší od zařízení k zařízení daného typu tak, že úprava nesníží hlavní chybu na meze jejích přípustných hodnot.

3. Kalibrace konvenční váhy. Konvenční stupnice je stupnice vybavená některými konvenčními rovnoměrně aplikovanými dílky, například po milimetrech nebo úhlových stupních. V důsledku toho je určena závislost počtu dílků stupnice procházejících ukazatelem na hodnotách měřené veličiny. Tato závislost je prezentována ve formě tabulky nebo grafu.

Kalibrace – jedná se o metodu kontroly měřicích přístrojů, která spočívá v porovnávání různých mír, jejich kombinací nebo značek stupnice v různých kombinacích a na základě výsledků porovnávání se na základě známé hodnoty vypočítávají hodnoty jednotlivých taktů nebo značek stupnic jednoho z nich. Je třeba poznamenat, že řada ověřovacích metod umožňuje získat údaje o skutečných hodnotách metrologických charakteristik měřidel a poté tyto údaje porovnat se stanovenými technickými požadavky, tj. při ověřování se kalibrace provádí při určitém etapa; Tato ověřovací technika je přijatelná pro použití při kalibraci. U řady metod se potvrzení shody s požadavky provádí bez zaznamenávání skutečných hodnot metrologických charakteristik, takové metody vyžadují určitá doplnění. Přirozeně, že etalony používané pro kalibraci musí mít potvrzení o shodě jejich metrologických charakteristik v přísném souladu se státními předpisy.

Kalibrace měřidel byla zavedena zákonem „o zajištění stejnoměrnosti měření“; tímto pojmem se rozumí „soubor operací prováděných za účelem zjištění a potvrzení skutečných hodnot metrologických charakteristik a (nebo) vhodnosti použití měřidla, které nepodléhá státní metrologické kontrole a dozoru.

ČTĚTE VÍCE
Co je to kruhová promoce?

Výsledky kalibrace měřidel se osvědčují kalibrační značkou umístěnou na měřidlech nebo kalibračním listem, který musí uvádět skutečné hodnoty metrologických charakteristik, a také zápisem do provozních dokladů.

Tento text je informační list.

Pokračování na litry

Přečtěte si také

9. Elektrická část tepelných automatizačních zařízení, tepelná měření a ochrany

9. Elektrická část tepelných automatizačních zařízení, tepelná měření a ochrany Otázka 503. Kdo může provádět operace se spínacími zařízeními na ovládacích panelech, rozvaděčích a sestavách zařízení TAI? Může být prováděn provozním personálem popř

9. Elektrická část tepelných automatizačních zařízení, tepelná měření a ochrany

9. Elektrická část tepelných automatizačních zařízení, tepelná měření a ochrany 9.1. Údržba elektrické části tepelných automatů, tepelná měření, ochrany a technických prostředků automatizovaných řídicích systémů musí být prováděna v souladu s opatřeními

41. DEFINICE, TYPY A ZPŮSOBY MĚŘENÍ

41. DEFINICE, TYPY A ZPŮSOBY MĚŘENÍ Měření je zjišťování hodnoty fyzikální veličiny experimentálně pomocí speciálních technických prostředků nazývaných měřicí přístroje. Získané informace se nazývají informace o měření

42. KLASIFIKACE TYPŮ MĚŘENÍ

42. KLASIFIKACE TYPŮ MĚŘENÍ Měření se rozlišují způsobem získávání informací, charakterem změn měřené hodnoty v průběhu procesu měření, množstvím informací měření ve vztahu k základním jednotkám Způsobem získávání informací o měření

44. ZÁKON „O ZAJIŠTĚNÍ JEDNOTY MĚŘENÍ“. ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ METROLOGICKÉ LEGISLATIVY

44. ZÁKON „O ZAJIŠTĚNÍ JEDNOTY MĚŘENÍ“. ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ METROLOGICKÉ LEGISLATIVY V roce 1993 byl přijat zákon „O zajištění jednotnosti měření“. Předtím u nás v podstatě neexistovaly legislativní normy v oblasti metrologie a normy

45. ZÁKLADNÍ POJMY TÝKAJÍCÍ SE MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ. ZAJIŠTĚNÍ JEDNOTY MĚŘENÍ

45. ZÁKLADNÍ POJMY TÝKAJÍCÍ SE MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ. ZAJIŠTĚNÍ JEDNOTY MĚŘENÍ Mezi základní pojmy spojené s měřicími přístroji patří následující pojmy a jejich definice: – jednota měření – stav měření, ve kterém jsou vyjádřeny jejich výsledky.

48. NORMALIZOVANÉ METROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ

48. NORMALIZOVANÉ METROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Standardizací metrologických charakteristik se rozumí kvantitativní stanovení určitých nominálních hodnot a přípustných odchylek od těchto hodnot. Standardizace metrologie

49. CHYBA REPRODUKCE MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ

49. CHYBA REPRODUKCE MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Chyba přístroje charakterizuje rozdíl mezi jeho odečty a skutečnou nebo skutečnou hodnotou naměřené hodnoty. Chyba převodníku je určena rozdílem mezi nominální (tj

ČTĚTE VÍCE
Kdo je ideální partner pro Raka?

50. SEŘÍZENÍ MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ

50. SEŘÍZENÍ MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Metodami teorie přesnosti je vždy možné nalézt na parametrech prvků měřicího zařízení takové tolerance, jejichž dodržení by zaručovalo i bez seřízení jejich příjem s chybami menšími než přípustné. limity. nicméně

52. OBECNÉ METODY MĚŘENÍ

53. ZVLÁŠTNÍ TECHNIKY MĚŘENÍ

53. SPECIÁLNÍ TECHNIKY MĚŘENÍ Pro přesná měření veličin v metrologii byly vyvinuty metody využití principů a měřicích přístrojů, jejichž použití umožňuje eliminovat řadu systematických chyb ve výsledcích měření a tím osvobozuje

54. METROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ

54. METROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Každé měřidlo má své specifické vlastnosti, které popisují charakteristiky, mezi nimiž hlavní místo zaujímají metrologické charakteristiky. Znalost metrologie

55. SKUTEČNÉ HODNOTY FYZIKÁLNÍCH VELIČIN A VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ

55. SKUTEČNÉ HODNOTY FYZIKÁLNÍCH VELIČIN A VÝSLEDKY MĚŘENÍ Při analýze měření je třeba jasně rozlišovat dva pojmy: skutečné hodnoty fyzikálních veličin a jejich empirické projevy – výsledky měření. Skutečné hodnoty fyzikálních veličin jsou

58. NORMATIVNÍ RÁMEC STÁTNÍHO SYSTÉMU PRO ZAJIŠTĚNÍ JEDNOTY MĚŘENÍ

58. NORMATIVNÍ RÁMEC STÁTNÍHO SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ JEDNOTY MĚŘENÍ Veškeré metrologické činnosti v Ruské federaci jsou založeny na ústavní normě, která stanoví, že etalony, etalony, metrické

60. POSTUP PŘI OVĚŘOVÁNÍ MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ. OVĚŘOVACÍ DIAGRAMY

60. POSTUP PŘI OVĚŘOVÁNÍ MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ. OVĚŘOVACÍ SCHÉMA Spolehlivý přenos velikosti jednotek ve všech článcích metrologického řetězce z etalonů nebo z původního etalonového měřidla na pracovní měřidla se provádí v určitém pořadí,

61. STÁTNÍ ZKOUŠENÍ MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ. PŘIJÍMACÍ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

61. STÁTNÍ ZKOUŠENÍ MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ. PŘEJÍMACÍ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY Pro řešení problému zajištění spolehlivosti ověřování byly vytvořeny soubory pravidel upravujících postup přípravy, provádění a zpracování výsledků měření a také referenční

měřidla (německy graduiren – promovat, z lat. gradus – krok, krok, stupeň), metrologický úkon, kterým se měřidlo (měřidlo nebo měřící přístroj) opatřuje stupnicí nebo kalibračním stolem (křivkou). Značky stupnice musí odpovídat s požadovanou přesností hodnotám měřené veličiny a tabulka (křivka) musí s požadovanou přesností odrážet vztah mezi účinkem na výstupu zařízení a hodnotou přivedenou na vstup ( například závislost emf pyrometrického termočlánku (viz Pyrometry) na teplotě jeho pracovního přechodu). G. se provádí pomocí měřicích přístrojů, které jsou přesnější než kalibrované, na základě jejichž odečtů jsou stanoveny skutečné hodnoty měřené veličiny. Přesné měřicí přístroje se kalibrují individuálně, méně přesné se dodávají s předem vytištěnou standardní stupnicí nebo standardní kalibrační tabulkou (křivkou). Použití standardních stupnic nebo standardních dělených tabulek někdy vyžaduje úpravu měřicích přístrojů tak, aby jejich chyby odpovídaly zavedeným normám.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí MAC korektor?

promoce g. 1) Stejné jako: promoce. 2) Dělení, značky na stupnici měřicího zařízení.

kalibrace, kalibrace, grafy, kalibrace, promoce Slovník ruských synonym. graduation substantivum, počet synonym: 4 • graduation (2) • graphing (1) • calibration (12) • calibration (6) Slovník synonym ASIS.V.N. Trishin.2013. . Synonyma: gradace, grafování, kalibrace, tárování

rozdělení různých nádob na části stejného objemu, pro které jsou umístěny znaky a pomlčky; rozdělení na stupně; jinak gradace, gradace.

Kompletní slovník cizích slov, která se začala používat v ruském jazyce – Popov M., 1907.

(lat stupeň stupeň, stupeň, stupeň) metrologický (cm. metrologie) operace, při které jsou dílkům stupnice měřicího zařízení nebo přístroje udávány hodnoty, které s požadovanou přesností odpovídají hodnotám měřené veličiny v akceptovaných jednotkách.

Nový slovník cizích slov.- od EdwART, , 2009.

Velký slovník cizích slov.- Nakladatelství “IDDK”, 2007.

Synonyma:
dělení, grafy, kalibrace, tárování

Ruga Rokada Rock Rod Horn Rovik Rovdug Ditch Rio Rico Rick Riga Ria Rao Racord Rakovina Rainbow Radio Radar Rada Ragu Raga Orca Orca Origa Ordica Orda Org Orava Okrug Okrug Oka Odr Odarka Oda Ogradka Plot Rokle Ovir Kurd Kurva Kuraga Kudr Curly Kuraga Kudr Curly Kror Krov Kryo Krivda Kraga Corrida Kord Kora Koir Kód Kovrig Kovar Kova Kirov Kira Quadriga Quadra Kva Kauri Karra Kardio karta Náklad Karga Karav Kara Cairo Kagor Kag Kava Judah Herod Irka Irga Irák Práce Kaviár Icarus Ido Ida Hráčská hra Igo Igarka Slonovina Durro Durra Durok Blázen Dura Duo Oblouk Dover Přítel Gorse Droga Palivové dříví Boj Bagrování Bagrování Dorka Dora Doc Pes Dirac Diko Divo Div Yard Dvor Daur Dari Dar Dakar Dak Crush Gurov Gurko Gurd Gura Guk Gudok Dobrá prsa Grud Grivka Hříva Promoce Grad Gorka Gork Gori Gor Godik Rok Jak Gik Hydro Hydra Guide Giada Gdr Gdov Gdo Gaura Harry Garik Garda Harvard Gak Ošklivý Gad Gavrik Gavr Vug Vrio Vrid Vraki Nepřátelský zloděj Kolem Vodky Vod Kolem Vira Vikar Vika Vidak Pohled Vig Viadukt Viagra Náhle Warrau Varka Ward Var Vak Vadik Adi Wad Vaga Audi Wad Vaga Sleeve Rur Uakari Uvar Uvarka Arka Uvd Uvir Uvod Ark Ugar Ugoda Ugor Arida Argo Ugr Ugra Ugro Uda Boa Constrictor Impact Uik Ukor Arak Aragvi Akrid Akr Aki Aqua Urd Freak Aquadr Akad Air Aida Agro Agora Agar Agad Aga Augur Agor Avoc Avia Avia A Urka

ČTĚTE VÍCE
Jaká je velikost EUR v ruštině?

měřicí přístroje, metrologické Operace, při které je měřicí přístroj (měřidlo nebo měřicí zařízení) opatřen stupnicí nebo kalibračním stolem (křivkou). Značky stupnice musí odpovídat s požadovanou přesností hodnotám měřené veličiny a tabulka (křivka) musí odrážet vztah mezi účinkem na výstupu zařízení a hodnotou přivedenou na vstup (např. závislost emf termočlánku termoelektrického teploměru na teplotě pracovního přechodu). G. se provádí pomocí měřicích přístrojů, které jsou přesnější než kalibrované, na základě jejichž odečtů se stanoví skutečná hodnota. hodnoty měřené veličiny. Přesná měřidla jsou kalibrována individuálně, méně přesné jsou opatřeny standardní stupnicí, předem vytištěnou, nebo standardní kalibrační tabulkou (křivkou).

Fyzický encyklopedický slovník. — M.: Sovětská encyklopedie. Šéfredaktor A. M. Prochorov. 1983