Pojmy a definice použité v těchto Podmínkách prodeje zboží v internetovém obchodě (dále jen Podmínky):

1.1. Internetový obchod – Webové stránky Prodávajícího, které obsahují katalog Zboží nabízeného Kupujícímu k prodeji na dálku prostřednictvím zadávání Objednávek, dále platební podmínky a podmínky dodání takové Objednávky a další povinné údaje, požadavky na jejichž poskytnutí Kupujícímu jsou stanoveny platnou legislativou.

1.2. Webové stránky prodávajícího (stránky): www.loverepublic.ru

1.3. Prodejce: JSC “Melon Fashion Group”, OGRN 1057813298553, INN 7839326623, KPP 783450001, místo: 190103, Petrohrad, 10. Krasnoarmejskaja, budova 22, písmeno A, pokoj. 1-N., 6. patro.

1.4. Kupující je plně způsobilá fyzická osoba registrovaná na Webových stránkách Prodávajícího se záměrem objednat/koupit Zboží, nebo označena jako Příjemce Zboží, případně platit a/nebo užívat Zboží zakoupené na Webových stránkách Prodávajícího výhradně pro osobní, rodinné, domácí účely. a další potřeby, nesouvisející s obchodní činností.

1.5. Příjemce – Kupující nebo třetí osoba jednající jménem Kupujícího při převzetí Zboží, které Kupující sdělil číslo Objednávky.

1.6. Zbožím se rozumí zboží určitého druhu a kvality, které nebylo staženo z oběhu, určené k maloobchodnímu nákupu a prodeji, jehož sortiment je prezentován na webových stránkách prodávajícího.

1.7. Objednávka – řádně vyplněná žádost Kupujícího o koupi a dodání Zboží prezentovaného na Webových stránkách Prodávajícího.

1.8. Akce je nabídka určená Kupujícím na nákup Zboží za určitých podmínek (za určitou cenu / s určitou slevou, po omezenou dobu a ve stanoveném sortimentu), zveřejněná na Webových stránkách Prodávajícího.

1.9. Doručovací služba je třetí osoba, která na základě smlouvy s Prodávajícím poskytuje služby pro doručení Objednávek Kupujícímu a v případě potřeby přijímá platbu za Zboží ve prospěch Prodávajícího.

2. Obecná ustanovení

2.1. Tyto podmínky prodeje zboží v internetovém obchodě, jimiž se rozumí souhrn níže uvedených podmínek, jakož i podmínky zveřejněné na stránkách Webu prodávajícího, upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím a určují postup při maloobchodní nákup a prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu.

2.2. Pokud dojde ke změnám těchto Podmínek, Prodávající zveřejní aktuální verzi Podmínek na Stránkách, a to bez předchozího upozornění kupujícího. Tyto změny vstoupí v platnost ode dne zveřejnění nové verze Podmínek na Webových stránkách. Kupující má právo pravidelně a/nebo při každé nové objednávce kontrolovat aktuální verzi Podmínek na Stránkách. Kupující nese veškerá rizika spojená s nedodržením této podmínky.

2.3. Ustanovení občanského zákoníku Ruské federace o maloobchodním nákupu a prodeji (§ 2 kapitola 30 občanského zákoníku Ruské federace), Pravidla pro prodej zboží na dálku, schválená vyhláškou vlády Ruské federace Federace ze dne 27.09.2007. září 612 č. 07.02.1992, zákon Ruské federace „O ochraně práv spotřebitele“ se vztahuje na vztah mezi kupujícím a prodávajícím » ze dne 2300 č. 1-XNUMX a další právní akty přijaté v souladu s nimi.

2.4. Kupující souhlasí s těmito Podmínkami (s výhradou jejich čas od času změn, jakož i s podmínkami Akčních nabídek, které jsou uveřejněny na Webové stránce Prodávajícího) okamžikem registrace na Webové stránce kliknutím na tlačítko „Zaregistrovat se“. a zaškrtnutím příslušných políček v registračním formuláři.

ČTĚTE VÍCE
Jak funguje vlasový olej?

2.5. Prodávající nezávisle určuje cenu Produktu prezentovaného na Webové stránce. Cena Produktu je uvedena v ruských rublech a zahrnuje DPH v platné sazbě v souladu s platnou legislativou.

2.6. Dodací lhůty uvedené na Stránkách, informace o dostupnosti Zboží ve skladu Prodávajícího, jakož i vyobrazení (vzhled) prezentovaného Zboží, včetně barev, jsou pouze orientační (informační) a nevedou k jakékoli právní důsledky pro prodávajícího i kupujícího.

2.7. Všechny produkty zveřejněné na webových stránkách prodávajícího mají potřebná prohlášení / certifikáty pro jejich prodej v souladu s aktuální legislativou Ruské federace.

2.8. Místem prodeje Zboží je území Ruské federace.

3. Registrace na webu

3.1. Pro zadání Objednávky se Kupující musí zaregistrovat na Stránce vyplněním registračního formuláře.

3.2. Prodávající neodpovídá za správnost a správnost údajů uvedených kupujícím při registraci. Prodávající nenese odpovědnost za nesplnění povinností v důsledku uvedení nepravdivých údajů kupujícího o sobě.

3.3. Kupující se zavazuje nesdělit třetím osobám přihlašovací jméno a heslo, které zadal při registraci na Stránkách nebo které obdržel v důsledku registračního řízení od Prodávajícího. Pokud má kupující jakékoli podezření ohledně zabezpečení svého přihlašovacího jména a hesla nebo možnosti jejich neoprávněného použití třetími osobami, měl by o tom neprodleně informovat prodávajícího pomocí kontaktních údajů uvedených na stránkách.

3.4. Poskytnutím kontaktních údajů při registraci na Stránkách Kupující souhlasí se zasíláním reklamních a informačních zásilek. Pokud si kupující nepřeje dostávat zásilky prodávajícího, musí změnit příslušné nastavení ve svém osobním účtu na webových stránkách prodávajícího.

4. Pokladna

4.1. Objednávku zadává kupující přidáním produktu (produktů) do košíku a vyplněním potřebných informací v části „Zadat objednávku“ na webu.

4.2. Po dokončení Objednávky může Prodávající upřesnit údaje Objednávky kontaktováním Kupujícího na jím uvedeném telefonním čísle.

4.3. Po zpracování objednávky zašle prodávající kupujícímu oznámení o potvrzení objednávky.

4.4. Nemůže-li být objednávka ze strany prodávajícího potvrzena za podmínek navržených kupujícím, a to i v případě, že prodávající nemá požadované množství objednaného zboží skladem, informuje o tom kupujícího na jím uvedeném telefonním čísle. Kupující může souhlasit s přijetím Produktu za podmínek Prodávajícího (například v množství, které má Prodávající k dispozici), změnit Objednávku a nahradit Produkt podobným nebo zrušit tuto položku Produktu v rámci Objednávky. Pokud kupující neobdrží odpověď do 3 (tří) kalendářních dnů ode dne oznámení, má prodávající právo zrušit objednávku zcela nebo zčásti zasláním zprávy na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou při registraci.

.5. V případě úplného nebo částečného zrušení předplacené Objednávky jsou náklady na stornované položky Produktu vráceny Prodávajícím Kupujícímu na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena, způsobem stanoveným v článku 7 těchto Podmínek. .

4.6. Prodávající má právo jednostranně stanovit maximální počet položek zboží v jedné objednávce a maximální cenu jedné objednávky.

5. Dodání zboží

5.1. Dodání zboží na území Ruské federace je realizováno přepravní službou prodávajícího. Způsoby doručení jsou uvedeny na webových stránkách v části https://loverepublic.ru/information/delivery/. Dostupné způsoby doručení závisí na místě kupujícího (adrese doručení).

ČTĚTE VÍCE
Jak odstranit záhyby na kůži?

5.2. Volbou vhodného způsobu dodání kupujícím se rozumí souhlas kupujícího s dodáním zboží za podmínek a na náklady přepravní služby.

5.3. Pokud kupující uvede nesprávnou doručovací adresu nebo jiné kontaktní údaje, které neumožňují doručení objednávky, jsou prováděny opakované úkony k doručení objednávky s tím, že kupujícímu jsou účtovány odpovídající dodatečné náklady.

5.4. Při doručení je Objednávka předána Kupujícímu nebo Příjemci Objednávky. Pokud osoba, která se nachází na dodací adrese/dostaví se na místo dodání, sdělí zástupci Doručovací služby číslo objednávky, považuje to Prodávající za přenesení veškerých pravomocí Kupujícího k přijetí Objednávky a zaplacení na tuto osobu (Příjemce). to (pokud existuje).

5.5. Spolu se zbožím je kupujícímu předán nákladní list, pokud byla objednávka uhrazena bankovní kartou na webových stránkách prodávajícího, nebo nákladní list a pokladní doklad, je-li platba za zboží provedena při dodání. Současně s předáním zboží jsou Kupujícímu poskytnuty všechny potřebné informace o Produktu, postupu a podmínkách jeho vrácení.

5.6. Při předávání Objednávky je Kupující povinen za přítomnosti zástupce Zásilkové služby zkontrolovat neporušenost jednotlivých obalů a přítomnost vnějších poškození. Poté, co se ujistíte, že obal je neporušený a že na něm nejsou žádné známky vnějšího poškození, otevřete jednotlivé balení a zkontrolujte přítomnost Produktu (Výrobků) v něm. Poté, co se ujistíte, že objednané produkty jsou k dispozici a že na nich nejsou žádné stopy mechanického nebo jiného poškození, zkontrolujte číslo zboží a velikost obdrženého produktu s číslem a velikostí zboží uvedenými v průvodním dokumentu. (dodací list), zkontrolujte obsah a barvu Produktu (Výrobků) a podepište fakturu. Podpis na faktuře vyjadřuje, že Kupující převzal Zboží a nemá žádné stížnosti na vzhled, konfiguraci a cenu Zboží v Objednávce.

5.7. Kupující má právo si Produkty vyzkoušet, pokud zvolený způsob dodání takovou službu umožňuje.

5.8. Pokud si Kupující zvolí jako způsob doručení přijetí Objednávky na místě vyzvednutí objednávky nebo na balíkové poště, zavazuje se Kupující obdržet Objednávku do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy obdrží oznámení o převodu Objednávky. na místo vyzvednutí objednávky/poštu. Neobdržení objednávky ve stanovené lhůtě je považováno za odmítnutí kupujícího uzavřít/realizovat kupní smlouvu a je důvodem ke zrušení objednávky ze strany prodávajícího. Pokud byla navíc neobdržená Objednávka uhrazena předem, jsou peněžní prostředky vráceny Kupujícímu způsobem uvedeným v článku 7 těchto Podmínek.

5.9. Vlastnické právo ke Zboží a rizika s ním spojená přecházejí z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem skutečného předání Zboží Doručovací službou nebo Prodávajícím.

6. Platba za zboží

6.1. Cena Produktu je uvedena na Stránkách a může být Prodávajícím jednostranně změněna. Cena Zboží objednaného Kupujícím po potvrzení Objednávky se v tomto případě nemění (s výjimkou případu uvedeného v čl. 6.2 těchto Podmínek).

ČTĚTE VÍCE
Jaký je celkový vzhled oblečení?

6.2. Způsoby platby za zboží jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího v sekci https://loverepublic.ru/information/payment/ a jsou k dispozici k výběru během procesu zadávání objednávky v závislosti na podmínkách objednávky.

6.3. Prodávající má právo poskytovat Kupujícímu slevy na Produkt, zřídit bonusový program a provádět další marketingové akce. Druhy slev, bonusů, postup a podmínky jejich přičítání, jakož i postup, podmínky a načasování akcí jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a prodávající je může jednostranně měnit.

7. Vrácení zboží

7.1. Vrácení zboží se provádí v souladu s podmínkami uvedenými na Stránkách v části https://loverepublic.ru/information/exchange/, jakož i všeobecnými podmínkami vrácení stanovenými v této části Podmínek.

7.2. Vrácení zboží řádné kvality:

7.2.1. Kupující má právo odmítnout objednaný Produkt kdykoliv před jeho převzetím a po obdržení Produktu – do 7 (sedmi) kalendářních dnů, nepočítaje den nákupu. Vrácení Výrobku řádné kvality je možné, pokud je zachována jeho prezentace, spotřebitelské vlastnosti, etikety, jakož i v případě, že existuje doklad potvrzující skutečnost a podmínky nákupu tohoto Výrobku (faktura, pokladní doklad, jiný doklad o koupi Produkt v internetovém obchodě).

7.2.2. V případě odmítnutí Zboží řádné kvality vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na toto Zboží, s výjimkou nákladů Prodávajícího spojených s dodáním Zboží vráceného Kupujícím, do 10 (deseti) kalendářních dnů od datum přijetí vráceného zboží na sklad prodávajícího spolu s žádostí o vrácení vyplněnou kupujícím (na základě čl. 26.1 zákona Ruské federace „O ochraně práv spotřebitele“).

7.3. Vrácení produktů nedostatečné kvality:

7.3.1. Produktem nedostatečné kvality se rozumí produkt, který má vadu, to znamená, že nesplňuje povinné požadavky na něj nebo podmínky smlouvy.

7.3.2. Pro vrácení Zboží v nevyhovující kvalitě má Kupující právo využít ustanovení čl. 18, 26.1 zákona Ruské federace „O ochraně práv spotřebitele“ („Práva spotřebitele při zjištění vad produktu“).

7.3.3. Žádosti o vrácení peněžní částky zaplacené za zboží musí být uspokojeny do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne přijetí vráceného zboží na sklad prodávajícího spolu s žádostí o vrácení vyplněnou kupujícím (na základě čl. 26.1 zákona Ruské federace „O ochraně práv spotřebitelů“).

7.4. Vrácení peněz:
V případě úplného nebo částečného odmítnutí zboží / vrácení zboží řádné/neadekvátní kvality jsou peníze zaplacené za zboží vráceny kupujícímu v souladu s podmínkami uvedenými na https://loverepublic.ru/information/ výměna/ sekce webu.

8. Důvěrnost a ochrana osobních údajů

8.1. Prodávající zaručuje důvěrnost a ochranu obdržených informací v souladu s aktuální legislativou Ruské federace. Uchovávání a zpracování osobních údajů poskytnutých kupujícím se provádí v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů.

8.2. Prodávající má právo používat technologii „cookies“ (technologie, která umožňuje webovému serveru odesílat informace o službě do počítače uživatele a ukládat je do prohlížeče).

8.3. Prodávající obdrží informace o identifikátoru zařízení návštěvníka Stránky připojeného k místní síti a/nebo internetu (IP adresa). Tyto informace slouží pouze pro statistické účely a neslouží k identifikaci návštěvníka.

8.4. Prodávající nenese odpovědnost za informace uvedené Kupujícím na Stránkách ve veřejné podobě.

ČTĚTE VÍCE
Co je lepší topper nebo futon?

9. Jiné termíny

9.1. Veškeré textové informace, grafické obrázky (fotografie, kresby) a další materiály a obsah Stránek týkající se předmětů autorského práva a souvisejících práv prezentovaných na Stránkách jsou majetkem prodávajícího a/nebo jeho protistran.

9.2. Na vztah mezi kupujícím a prodávajícím se vztahují právní předpisy Ruské federace.

9.3. Uznání neplatnosti kteréhokoli článku nebo článku těchto podmínek soudem neznamená neplatnost zbývajících článků nebo článků.

9.4. Ustanovení těchto Podmínek neomezují ani nederogují práva Kupujícího ve srovnání s právy, která mu přiznávají aktuální právní předpisy Ruské federace. Vyplývá-li z ustanovení těchto podmínek pouze jedna nebo více oprávnění Kupujícího z obecného výčtu jeho práv stanovených zákonem, má Kupující právo v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem uplatňovat další práva.

Každá žena sní o tom být atraktivní a pomocí oblečení můžete zvýraznit své přednosti nebo skrýt své vnady.

Už mám zaběhnutý styl oblékání. A pokud navštěvuji obchodní centra, nenavštěvuji vše za sebou, ale jen ta oddělení, která mě nějak zaujala oblečením, cenami atd. V poslední době se mezi mými oblíbenými objevil další obchod – Love Republic. V našem městě se objevil už docela dávno, ale v posledním 1-1,5 roce mě začal přitahovat až svým stylem a designem dámského oblečení. Obchod je zaměřen pouze na prodej dámského oblečení, nemá pánské kolekce.

Hned řeknu, že obchod nepatří do rozpočtové kategorie a průměrná cena šatů je 5000-7000 rublů a více. Ale kromě šatů je v prodeji i široká nabídka: obleky, samostatná saka, kalhoty, sukně, halenky, spodní prádlo, tašky atd. Za tuto cenu si myslím, že není rozumné něco kupovat, takže jako každá žena čekám na slevy. Pak se ceny stanou víceméně přijatelné a můžete si koupit pár věcí za atraktivní cenu.

Love Republic je petrohradský maloobchodní řetězec, který má více než 150 obchodů po celém Rusku. Ale nešťastnou náhodou se nedávno v mém městě zavřela. Nyní je doba informačních technologií a internetový obchod této značky je k dispozici. Proto tam sleduji slevy a akce, a pokud se něco stane, nebude pro mě těžké navštívit obchod v sousedním městě.

Love Republic je jako většina věcí šitá v Číně – tovární výroba. Proto se někdy mezi věcmi vyskytne vada (ale to se stává velmi zřídka). Případy skvrn se však vyskytují, zvláště pokud se kombinují světlé a tmavé látky, pak buď ruční praní, nebo speciální ubrousky pro jemné praní v pračce. V tomto ohledu nás kvalita věcí zklamala. O poměru ceny a kvality tedy v tomto případě nemůže být řeč. V některých případech jsou modely dámského oblečení repliky slavných návrhářských kolekcí, ale ušité v Číně.

Jednou z důležitých částí, která mě na Love Republice zaujala, je módní návrhářství. Velmi světlé, rozmanité oblečení s množstvím krajky, extravagantních výřezů, kamenů a dalších dekorativních prvků. Šaty vypadají obzvlášť elegantně. V prodeji jsou šaty jak pro každodenní nošení, tak pro sváteční možnosti. Love Republic čas od času potěší novými kolekcemi.

ČTĚTE VÍCE
Jak nyní zpevňujete nehty?

Ceny, jak jsem psal výše, nejsou zdaleka nejnižší. A ne každý zákazník si může dovolit utratit 1 6000 rublů za jedny šaty najednou. Náklady jsou zaměřeny spíše na cenové hladiny Petrohradu nebo Moskvy. Zřejmě proto v krizových podmínkách naše prodejna selhala. Proto jsem do prodejny přišel pouze proto, abych si něco vyzkoušel nebo si něco vyzvednout ve výprodeji. Rozlehlost sociálních sítí je plná překupníků, kteří prodávají věci mnohem levněji, můžete je kontaktovat. Vezmeme-li v potaz fakt, že předměty nejsou exkluzivní, ale sériově vyráběné v Číně, tak jsou dle mého názoru velmi vysoké ceny. Zde jako vždy přeplácíte značku.

Měl jsem možnost komunikovat s lidmi, kteří stejné věci nakupují z generálního skladu obchodu Love Republic v Petrohradě a také je prodávají, pouze jako soukromé osoby. A náklady na toto zboží nejsou několikanásobně, ale desítkykrát nižší než jejich prodejní cena. Tato myšlenka mě pronásleduje a nemohu zvednout ruku, abych si koupil šaty, které stojí 300 rublů v obchodě, ale 4000–5000 v obchodě, bez ohledu na to, jak moc se mi líbí. V tomto případě je vhodnější počkat na Prodej. Lidé už byli na takové trendy naučení, takže v době prodeje je k dispozici téměř celá velikostní řada. Obvykle začíná od 40 a končí ve 48.

Love Republic mi tedy dělá velkou radost designem oblečení, originalitou a ženskostí. Mít internetový obchod je nesrovnatelné plus. Oblečení vypadá opravdu velmi elegantně, pokud potřebujete šaty na oslavu, tak se v první řadě obracím na ně. Existuje však také řada nevýhod, které by značkové oblečení této třídy a za takové ceny nemělo mít:

1. Hodnota za peníze. Pokud jste již zasáhli do špičkového oblečení a prodáváte je za odpovídající ceny, zdokonalte prosím kontrolu kvality dodávaného oblečení. Vady, špulky, nitě a sešívání nejsou povoleny. Taky je takový hřích, když je věc v obchodě na první pohled kvalitní a pěkná, ale po nošení a vyprání získá nepoužitelný vzhled, to se mi už párkrát stalo.
2. Barvení. To lze přičíst prvnímu bodu, protože kvalita a barvy látky zanechávají mnoho přání a během praní může dojít k překvapení.
3. Ceník obchodů v Moskvě nebo Petrohradu, takže v malých městech obchody v době krize „odmítají rybářské pruty“.
4. Téměř celé složení věcí je čistá syntetika – polyester. Pro mě osobně to není žádná novinka, umělých materiálů je teď hodně.

I když je Love Republic obchod se značkovým krásným oblečením, jsou tam nějaké chyby, takže radím, abyste se podívali blíže, ale snažte se věci vybírat se zvláštní opatrností, protože to může dopadnout jako prase v žitě.